Regulamin

1.DEFINICJE
a) „Kamiladolota” – Kamila Dolota, adres: ul. Władysława Jagiełły 87, 96-313 Chyliczki, numer NIP: 5291580245, numer REGON: 145412724.
b) „Bilet wstępu” – dokument wystawiony przez Kamiladolota, umożliwiający wstęp na oferowanych przez Kamiladolota wydarzeń na rzecz imiennie oznaczonej w nim osoby.
c) „Nabywca biletu wstępu” – każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna, która zakupiła bilet wstępu i w związku z tym dysponuje wystawionym przez Kamiladolota biletem wstępu.
d) „Realizacja biletu wstępu”- wejście na wydarzenie organizowane przez Kamiladolota za pomocą zakupionego wcześniej Biletu wstępu.

2.ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA ORAZ NABYCIE BILETU WSTĘPU
2.1. Warunkiem zakupu biletu wstępu jest złożenie zamówienia.
2.2. Za złożenie zamówienia rozumiane jest kliknięcie w przycisk - Kup bilet, przekierowanie do płatności Tpay.com, oraz opłacenie zamówienia za pomocą szybkiego przelewu, uprzednio wybierając swój bank.
2.3. Po opłaceniu biletu wstępu, Kamiladolota przesyła do Nabywcy bilet wstępu w wersji online lub Nabywca może odebrać bilet wstępu osobiście w siedzibie Kamiladolota.

3.REALIZACJA BILETU WSTĘPU
3.1. Biletu wstępu upoważnia osobę wskazaną w jego treści do wejścia na wydarzenie organizowane przez Kamiladolota.
3.2. Biletu wstępu nie jest środkiem płatniczym, nie podlega wymianie na gotówkę, nie może z niego być wydana reszta.

4.TERMIN WAŻNOŚCI BILETU WSTĘPU
4.1. Bilet wstępu zostaje zrealizowany w momencie wejścia na wydarzenie.

5.WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Kamiladolota świadczy Usługi na rzecz swoich Klientów w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy Klient od momentu skorzystania z danej Usługi zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Kamiladolota ze swoimi Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4. Każdy może we wcześniejszym terminie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług na Stronie internetowej.
5. Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Kamiladolota na skorzystanie z danej Usługi.

6.TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Klient może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane z świadczonymi Usługami:
a) telefonicznie: +48 728 999 477 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.
b) za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: kontakt@kamiladolota.pl

2. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usług następuje w najszybszym możliwym terminie w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej.
4. Zwroty kwot, dokonywane są na warunkach i zasadach zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Kamiladolota z chwilą dokonania zapłaty za bilet wstępu.

5.2. Wymagania techniczne niezbędne do niezakłóconej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 5.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 15.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 19.0.0[SŚ3]  i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies.

Scroll to top